Monday, January 9, 2017

Fisherin 15 kohtaa 12-15, johtopäätökset

    12. Tavoitteleeko yritys voittoa pitkällä vai lyhyellä aikavälillä?
Sijoittajan pitää keskittyä yrityksiin, jotka tavoittelevat voittoa pitkällä aikavälillä. Monet yritykset keskittyvät tekemään tulosta juuri nyt, toiset tulevaisuudessa. Tästä parhaat todisteet sijoittaja saa keskittymällä ymmärtämään miten yritys kohtelee asiakkaitaan ja alihankkijoitaan. Asiakkaiden hyvinvointiin panostavat yritykset ovat valmiita panostamaan yksittäisiin tapahtumiin, jotta he saavat heidät palaamaan. Yksittäiset tapahtumat voivat tulla kalliimmiksi, mutta asiakkaiden myöhemmät rahavirrat korvaavat vaivannäön. 

Alihankkijoiden puristaminen tyhjiin kiristämällä niiltä mahdollisimman halpoja osia tai palveluita voi aiheuttaa kustannusten kasvun tulevaisuudessa. Yhden alihankkijan korvaaminen toisella voi laskea saatujen osien tai palveluiden laatua, vaikka hinta tippuisikin. Tästä voi seurata lopputuotteiden laadun heikkeneminen ja myynnin menettäminen. Lisäksi alihankkijan menettäminen voi johtaa vaarallisiin pullonkauloihin tuotannossa, kun tuotteiden kysyntä kasvaa yhtäkkiä oletettua nopeammin.


    13. Onko yrityksellä tarpeeksi pääomia, jotta se voi rahoittaa tulevaisuuden kasvun?
Yrityksellä pitää olla riittävästi pääomia tulevaisuuden lähitulevaisuuden kasvun rahoittamiseen tai sillä pitää olla mahdollisuus siihen ilman osakkeenomistajien apua. Parhaat tilaisuudet tulevat sijoittajalle yrityksistä, jotka eivät tarvitse omistajiaan kasvunsa rahoittamiseen tulevaisuudessa. Sijoittajan ei tarvitse huolehtia asiasta lähitulevaisuutta pidemmälle. Monien vuosien päästä rahoitus tapahtuu hyvien yritysten kannalta todennäköisesti paljon kalliimmalla hinnalla, joten sillä ole vaikutusta nykysijoittajalle.


    14. Kertooko johto yrityksen vaikeuksista yhtä paljon kuin menestyksestä?
Parhaitenkin johdetut yritykset kokevat odottamattomia vaikeuksia, kuten voittojen kutistumisia ja tuotteiden kysynnän laskuja. Yritysjohdon reagointi näihin tilanteisiin antaa sijoittajalle arvokasta tietoa. Johdon pitää heti tuoda kaikki tieto sijoittajalle. Sijoittajan pitää reagoida heti luopumalla yrityksen osakkeista mikäli hän löytää todisteita päinvastaisesta. Uusia tuotteita ja palveluita markkinoille tuova yritys kohtaa pakosti epäonnistumisia. Yksi paikka etsiä todisteita päinvastaisesta toiminnasta on toimitusjohtajien katsaukset kvartaalituloksia tai tilinpäätöstietoja esitellessä. Toimitusjohtajan pitää pystyä kertomaan sijoittajille missä yrityksellä on parannettavaa.


    15. Onko yritysjohto ehdottoman rehellinen?
Yritysjohto pääsee helpommin käsiksi sen varallisuuteen kuin omistajat. Sen pitää olla ehdottoman rehellinen niin omistajia kuin työntekijöitä kohtaan. Ylin johto ei saa palkata sukulaisiaan maksamalla heille enemmän kuin muille työntekijöille samasta työstä. Johto ei saa ostaa sukulaisiltaan tai ystäviltään kiinteistöjä tai tuotantokoneistoja markkinahintoja maksamalla markkinahintaa enemmän. Sijoittajan ei pidä koskaan laittaa rahojaan yritykseen, jonka johdon velvollisuudentunnosta omistajia kohtaan on epäilyjä.Johtopäätöksiä

Laatuyritysten osakkeita ostamalla saat pitkällä aikavälillä niin paljon tuottoja ettei myyntipäätöksillä ole suurta merkitystä. Fisherin viisitoista kohtaa ja niiden täyttyminen rajaavat päätöksentekomahdollisuudet harvojen yritysten osakkeisiin. Viidentoista kohdan etsiminen on taito, jonka oppimiseen kuluu kauan. Oppiminen vaatii toistoja eikä siihen ole oikoteitä. Se vaatii myös sosiaalisia taitoja, joita ei kaikilta löydy. Fisher oli itse sulkeutunut eikä pitänyt ihmisistä, mutta onnistui silti verkostoitumaan riittävän suuren ihmismäärän kanssa, jotta löysi tarpeeksi vastauksia tekemiinsä kysymyksiin. Se on siis mahdollista sulkeutuneillekin mikäli tahtoa on tarpeeksi. Viidentoista kohdan löytäminen vie aikaa, mutta palkinnot korvaavat ajankäytön. 

Pitkäaikaisten sijoituskohteiden tulee täyttää lähes kaikki viisitoista kohtaa. Muutama niistä voi poikkeustapauksissa jäädä vajaaksi. Kohtien täyttyessä yrityksen tuotteilla on valtava mahdollisuus kasvattaa myyntiä. Yritysjohto on omistautunut hyödyntämään mahdollisuuksia uusien tuotesukupolvien myötä tulevaisuuteen. Yrityksen tuotekehitys on tehokasta, kuten sen myynti- ja markkinointiorganisaatiokin sekä hallinto. Yrityksellä pitää olla todellinen suunnitelma suuren voittomarginaalin säilyttämiseen ja kasvattamiseen. Tämä vaatii tarkkaa kulujenhallintaa joka menee pidemmälle kuin muut samalla alalla toimivat yritykset. Yrityksen pitää panostaa työhyvinvointiin, työntekijöiden mahdollisuuksiin kehittää itseään ja työtehtäviään parhaaksi näkemillään tavoilla. Lopuksi tätä kaikkea hallitsee johto joka on avoin, sanavalmis ja rehellinen.

No comments:

Post a Comment