Sunday, April 23, 2017

Warren Buffett ja pysyvän kilpailuedun havaitseminen tilinpäätöstiedoista osa 2. Tase ja Kassavirtalaskelma

TASE (luvut miljoonissa)

Tase kertoo yrityksen varallisuudesta ja veloista tiettynä päivämääränä. Sen sisältö yhtenä päivänä ei kerro paljoa liiketoiminnan todellisuudesta. Sijoittaja löytää hyödynnettävää tietoa seuraamalla taseessa tapahtuneita muutoksia pidemmällä aikavälillä. Buffett käyttää 7-10 vuotta. Käytän 10 vuotta.

Käteinen ja lyhytaikaiset saamiset

A: 268, 274, 352, 626, 817, 920, 873, 890, 1279, 1903
B: 569, 762, 793, 773, 864, 802, 894, 997, 1051, 954

Yrityksellä on kolme tapaa kasvattaa käteisvarojaan ja lyhytaikaisia saamisia. Uudet osakkeet tai joukkovelkakirjat, nykyvarallisuuden myynti tai liiketoiminta joka tuottaa enemmän käteistä kuin kuluttaa. Tasetta pitää tutkia, jotta selviää mikä tai mitkä edellämainituista vaihtoehdoista pitävät paikkansa. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista pysyvän kilpailukyvyn määrittämisessä.


Vaihto-omaisuus

A: 669, 773, 886, 785, 766, 795, 981, 1104, 1212, 1327
B: 529, 657, 882, 609, 679, 821, 747, 631, 691, 655

Näillä luvuilla ei ole yksittäisinä merkitystä. Vaihto-omaisuuden arvon pitäisi liikkua samaan suuntaan kuin liikevaihdon. Yrityksen A tekee näin. Yrityksen B tekee poikkeuksen viimeisenä vuotena, mutta kyse voi olla vain nopeammasta varaston kierrosta mikä on hyvä asia.


Liikearvo
A: 557, 577, 621, 657, 778, 1005, 1086. 1104, 1209, 1307
B: 513, 670, 670, 690, 749, 805, 804, 866, 963, 976

Yksittäisenä lukuna liikearvolla ei ole merkitystä, mutta kun sitä vertaa yrityksen varoihin niin se ei saisi ottaa kohtuuttoman suurta osaa niistä. Yritys saattaa joutua taloudellisiin vaikeuksiin mikäli sitä joudutaan alaskirjaamaan. Alapuolella mainituista varoista näkee ettei liikearvolla ole yrityksille suurta merkitystä.Varat
A: 2292, 2360, 2657, 2852, 3245, 4746, 5134, 5343, 6360, 7505
B: 1988, 2583, 3039, 2687, 2916, 3120, 3298, 3336, 3652, 3751

Varallisuudella on merkitystä, koska se vaikeuttaa uusien yritttäjien pyrkimistä alalle ja parantaa kilpailuetua. Kilpailuedun pysyvyyteen vaikuttaa tarvittavan varallisuuden määrä. Mitä suurempi sen parempi.Lyhytaikaiset lainat, (pitkäaikaiset lainat)

A: 298(100), 191(172), 123(27), 96(29), 41(21), 76(21), 91(21), 118(21), 163(31), 204(33)
B: 37(195), 55(433), 115(440), 63(511), 97(404), 98(421), 259(440), 299(585), 193(753), 69(768)

Lyhytaikaiseen velkaan sisältyvät pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhyet lainat eli ne, jotka pitää maksaa seuraavan vuoden aikana. Pitkäaikaisiin lainoihin kuuluvat muut lainat. Lainat voivat viedä yrityksen konkurssiin. Lyhytaikaisten lainojen maksuun pitää olla riittävästi käteistä. Pitkäaikaisten lainojen vähyys kertoo pysyvästä kilpailuedusta. Niillä yrityksillä, joilla on pysyvä kilpailuetu on vähän pitkäaikaista lainaa. Yrityksellä pitää olla riittävästi nettovoittoja. Sen pitäisi pystyä maksamaan 3-4:n vuoden nettovoitoillaan koko kaikki pitkäaikaiset lainansa. Yritys A täyttää ehdon.


Oma ja Vieras pääoma, Oma pääoma / Vieras pääoma

A: 699, 749, 1036, 1339, 1601, 1975, 1834, 1724, 2062, 2575
A: 1522, 1524, 1571, 1413, 1545, 2682, 3164, 3479, 4160, 4757
A: 0.46, 0.49, 0.66, 0.95, 1.04, 0.74, 0.58, 0.50, 0.50, 0.54

B: 877, 897, 864, 881, 1069, 1177, 1219, 1239, 1214, 1342
B: 1111, 1686, 2174, 1806, 1847, 1943, 2080, 2096, 2438, 2229
B: 0.79, 0.53, 0.40, 0.49, 0.58, 0.61, 0.59, 0.59, 0.50, 0.60

Yksittäisinä lukuina oma ja vieras pääoma eivät kerro mitään. Niiden suhdetta vertaamalla nähdään enemmän.Teoriassa pysyvän kilpailuedun yritys pystyy rahoittamaan toimintansa omalla tuloksentekokyvyllään, joten sillä pitäisi olla suurempi suhdeluku. Käytännössä pysyvä kilpailuetu mahdollistaa pienen oman pääoman määrän taseessa. Buffettin käyttämä yksinkertainen sääntö sanoo, että suhdeluvun pitäisi olla alle 0.8, jotta yrityksellä on pysyvä kilpailuetu. Poikkeuksena ovat finanssilaitokset, joilla on rajoituksensa. Molemmat täyttävät ehdon.


Kertyneet voittovarat
A: 548, 610, 874, 1184, 1381, 1765, 1599, 1473, 1704, 2068
B: 734, 809, 768, 735, 783, 896, 894, 997, 1051, 954

Yrityksen kertyneet voittovarat ovat yksi Buffettin tärkeimmistä mittareista yrityksen menestykselle. Nettovoitot voidaan joko jakaa omistajille osinkoina tai ostamalla ja mitätöimällä yrityksen omia osakkeita. Ne voidaan myös jättää yrityksen taseeseen ja käyttää liiketoiminnan kasvattamiseen. Yrityksen arvo ei kasva mikäli sen kertyneet voittovarat eivät kasva pitkällä aikavälillä. Kasvua pitää seurata siten, koska yksittäisten vuosien lukuihin voivat vaikuttaa mm. suuret yritysostot tai omien osakkeiden hankkiminen. Molemmista löytyy lisätietoa kassavirtalaskelmista.

Yritys A on kasvattanut kertyneitä voittovaroja vuodesta 2006 vuoteen 2015 keskimäärin 15.9%:ia vuodessa. Yritys B on kasvattanut niitä keskimäärin 4.4%:ia. Tässä on valtava ero yrityksen A hyväksi. Se on kasvattanut omistaja-arvoaan merkittävästi. Tämä on vahva vihje pysyvästä kilpailuedusta. Kasvuprosentin laskemiseen tarvittavan ajanjakson valitsemisessa tulee huomioida ettei valitse syklin pohjaa ja huippua, koska tuloksista tehtävät johtopäätökset voivat vääristyä. Kertyneiden voittovarojen kasvuprosenttia voi hyödyntää tulevia kassavirtoja laskiessa. Jokaisen kertyneen euron pitäisi myös kasvattaa koko yrityksen markkina-arvoa vähintään eurolla. Yritys A on tehnyt sen nopeasti pörssigraafia katsomalla. Tämä pätee myös yritykseen B.Oman pääoman tuotto (%)

A: 34, 25, 47, 39, 36, 35, 31, 40, 41, 45, ka: 37%
B: 20, 16, 14, 1, 8, 13, 7, 5, 6, 11, ka: 10%

Yritykset, joilla on pysyvä kilpailuetu tuottavat keskiarvoa korkeamman oman pääoman tuoton. Yhdysvalloissa keskimääräinen tuotto on ollut 10-15 lähes jokaisella kymmenvuotisjaksolla viimeisen viiden vuosikymmenen aikana. Yritys A pystyy tähän, mutta yritys B ei. Tuottoa voi nostaa vieraalla pääomalla. Buffett etsii yrityksiä, joissa velkavipua ei ole käytetty paljoa.


KASSAVIRTALASKELMA

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä tulee kassavirtalaskelma. Se kertoo kuluttaako yritys enemmän käteistä kuin se tuottaa. Buffett tutkii enää pari asiaa laskelmasta, koska tuloslaskelma ja tase kertovat suurimman sijoittajan tarvitsemista asioista.


Ylläpitoinvestoinnit

A: 62, 66, 76, 43, 46, 92, 113, 77, 98, 93
B: 46, 53, 76, 87, 63, 77, 111, 108, 79, 79

Tämä luku kiinnostaa Buffettia, koska yritys, jolla on pysyvä kilpailuetu käyttää pienemmän osan voitoistaan jatkuvien toimintojensa ylläpitoinvestointeihin. Pidemmällä aikavälillä suuret investointitarpeet vievät suuren osan voitoista. Molemmilla yrityksillä ne ovat kohtuulliset voittoihin verrattuna.


Omien osakkeiden ostot

Omien osakkeiden ostot ovat yksi verotehokas tapa jakaa voittoja omistajille mikäli osakkeet mitätöidään. Buffettilla on yksi sääntö. Osakkeita voi ostaa vain niiden arvon ollessa suurempi kuin markkinoiden niille tarjoama hinta. Yritysten A ja B omien osakkeiden ostot ovat olleet viime vuosina merkityksettömiä.


Lyhyt yhteenveto

Tilinpäätöstietojen tutkiminen pitkältä ajanjaksolta vie aikaa. Suosittelen lukijaa maksamaan niiden etsimisestä kohtuusumman mikäli hän tuntee ihmisen tai yrityksen joka on tehnyt tämän työn. Tietojen tulkinta on tehtävä itse. Sekin vie aikaa, mutta on välttämätöntä. Suosittelen jokaista etsimään tarvittavat tiedot itse vähintään kerran. Silloin on helpompi ymmärtää kokonaisuutta. Kilpailuetua on mahdotonta löytää mikäli ei ole valmis selvittämään tutkimiensa yritysten kilpailijoita. Niiden tietoja ei tarvitse tutkia yhtä perusteellisesti. Tärkeimmät kilpailijoiden tiedot ovat niiden voittomarginaalit, oman pääoman tuotto, liikevaihdot ja tulokset. Sijoittajan tulee tutkia yrityksen tärkeimmät kilpailijat.

Kilpailuedun pysyvyydestä kertovat tärkeimmät tiedot edellämainittujen lisäksi ovat tuotekehityskulut, poistot, kertyneet voittovarat, velat, osakekohtaiset tulokset ja ylläpitoinvestoinnit. Ensimmäisten neljän tiedon ja ylläpitoinvestointien ollessa kyseessä ratkaisee niiden suhteellinen vähäisyys. Osakekohtaisten tulosten pitää kasvaa tasaisesti ylöspäin, kuten myös kertyneiden voittovarojen. Mitä nopeammin sen parempi. Oman pääoman tuotossa tärkein asia on sen suuruus. Sitä tulee verrata velkaantuneisuuteen.

Yritys A täyttää pysyvän kilpailuedun merkit. Yksi mielenkiintoinen asia yrityksen liiketoiminnassa on, että kilpailu ei ole alalla kovin suurta. Noin kymmenen vuotta aiemmin yritys A joutuikin maksamaan kartellisakkoja. Kilpailuedusta kertova vallihauta ei ole yrityksellä niin leveä kuin voisi olla. Se on kakkonen kilpailuasetelmissa. Se on viime vuosina ottanut hieman ykköstä kiinni, mutta on silti vielä kaukana. Jännä nähdä miten tulevaisuudessa käy.

Yritys B ei täytä pysyvän kilpailuedun ehtoja. Sillä on liian pienet voittomarginaalit, oman pääoman tuotto, sen osakekohtainen tulos heittelehtii eikä sen kertyneet voittovarat ole kasvaneet tarpeeksi. Se on lyhyesti sanottuna yritys, joka on pitkäikäisenä sijoituksena huonompi kuin yritys A mikäli sen osakkeita ei saa todella halvalla.

No comments:

Post a Comment